အာ႐ုဏ္ဦးမွာ ထြန္းသည့္ စႏၵာ

Sunday, November 14, 2010
ညဦး ညလယ္
ညသန္းေခါင္၌
ေမွာင္မိုက္ပါဘိ
အေမမ႐ွိ
သားမီးရင္၀ယ္
ေမွာင္ရယ္ႀကီးစိုး
အိုး............

ေၾကာက္.. ေၾကာက္လိုက္တာ

အေမွာင္ရယ္ဆံုး
အာ႐ုဏ္တက္ေတာ့
အိုဘယ့္....ဘယ္လို...
အာ႐ုဏ္မွာရယ္
လမင္းတစ္စင္း
ထြန္းလင္းေနလို႔........0 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။: