လြတ္လပ္ျခင္း

Thursday, June 12, 2008
လြတ္လပ္ျခင္းဆိုရာ၀ယ္
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း စာရိတၱပို္င္း အသိပညာပိုင္း မ်ားစြာတို႔ကို
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳကင္းေသာ ေနရာအသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုမွေမြးဖြားႀကီးျပင္း၍
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆခြင္႔ရရွိခဲ႔ေသာအဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
လက္၀ယ္တြင္ ''လြတ္လပ္ျခင္း'' ဆိုသည့္အရာတည္ရွိေနပါသည္။

0 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။: