တစ္ေနကြယ္လို႔ တစ္မိုးေသာက္ခဲ့ၿပီ

Wednesday, September 1, 2010
တစ္ေန ကြယ္လို႔
တစ္မိုး ေသာက္ခဲ့ၿပီ

လြမ္းဆက္ ရက္႐ွည္မွာ
လြမ္းမ်က္ရည္ တစို႔စို႔နဲ႔

ထားခဲ့တာလည္း မဟုတ္
သြားပါလို႔လည္း မေျပာ

အိပ္မက္ရက္႐ွည္ ၾကားထဲမွာ
အိပ္ပ်က္ဖန္ မ်က္လံုးေတြက

ေဆြးလို႔ပဲ ငိုငို
ငိုလို႔ပဲ လြမ္းလြမ္း

ငဲ့ သနားေသာအားျဖင့္
လွမ္းလွည့္ကာ ျပန္လာခဲ့ပါလို႔

ႏြမ္းငယ္တဲ့ ဘ၀င္ႏွလံုးရယ္က
သဲငယ္ရယ္ ျပန္လာမယ့္လမ္းဆီသို႔

ေမွ်ာ္လို႔ လြမ္း လြမ္းေနဆဲမွာ....

တစ္ေန ကြယ္လို႔
တစ္မိုး ေသာက္ခဲ့ျပန္ၿပီေကာ.......