အေ၀းဆံုးကို

Sunday, August 22, 2010
အမွန္ကို မသိေသာ
အ၀ိဇၨာ တရားေၾကာင့္
လိုခ်င္တပ္မက္ေသာ
တဏွာခင္းက်င္း၍
သစၥာတရား ႏွစ္ခုမွာ
သမုဒယမွာ ေပ်ာ္ပါးၿပီး
ဒုကၡသစၥာမွာ ပူေဆြးလို႔သဖံု
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို
ဆက္ႏြယ္ကာ ကူးလူးခဲ့လို႔
ကိုယ္၌မွာ မစိုးႏိုင္ေသာ
အနတၱတရားေၾကာင့္
ၫႇိႏႈိင္းလို႔ မလြယ္ခဲ့သမွ်
အနိစၥ မၿမဲျခင္းတရားေအာက္
ပ်က္စီးျခင္း အဆံုးမွာ
နင္နဲ႔ငါ အေ၀းဆံုး အေ၀းဆံုးကို
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေတာ့မွာလား